Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

REKISTERINPITÄJÄ

Arvostelijapankki.fi

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Verkkosivuston käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Tähän rekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään käyttäjän verkkoprofiilin luomiseen ja ylläpitoon.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedonkeruu tapahtuu sivustolle rekisteröityessä.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

– Käyttäjän itse antamat tiedot, kuten sähköpostiosoite ja nimi

– Verkkopalvelun käytöstä kertyneet tiedot kuten käyttäjän ip-osoite, käyttäjän tulotapa.

– palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika ja käyttäjän maantieteellinen sijainti.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu teknisiä tietoturvakeinoja käyttäen. Käytettyjä ratkaisuja ovat mm. palomuurit, erilaiset salaustekniikat sekä rajoitettu kulunvalvonta ja käyttöoikeudet.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen: rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos:

  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
  2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
  3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

  1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
  2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus: rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

yllapito@sarv.fi

Valikko